Όροι Χρήσης

 • Γενικοί Όροι

   

  I

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει τους γενικούς όρους του refex.gr/reflex-shop.gr που διέπουν τους όρους χρήσης του refex.gr/reflex-shop.gr τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας με τον Πωλητή, την πολιτική για τα cookie και την πολιτική των προσωπικών δεδομένων.

  2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

  2.1. Η „Reflex Fashion” Ltd. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Μητρώου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με Ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 205509423, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Βουλγαρία, περιφέρεια Πλόβντιβ, δήμος Πλόβντιβ, τ.κ. 4000, περιοχή Βόρεια, οδός „Νικόλα Μπελοβέζντοβ αριθ. 47 και με αναγνωριστικό αριθμό ΦΠΑ στη Βουλγαρία: BG205509423.

  2.2. Η „Reflex Fashion” Ltd.  – πόλη Πλόβντιβ διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα refex.gr/reflex-shop.gr που βρίσκεται στον τομέα refex.gr/reflex-shop.gr (εφεξήςΙστότοπο”). Η „Reflex Fashion” Ltd.  – πόλη Πλόβντιβ θα καλείται για λόγους συντομίας παρακάτω Reflex Fashion.  

  2.3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Reflex Fashion στην παραπάνω διεύθυνση, μέσω τηλεφώνου +302111983933, στην τιμή μιας κλήσης σύμφωνα με το πρόγραμμα συνδρομής Σας, στη διεύθυνση e-mail- info@refex.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο.

  3. ΟΡΙΣΜΟΙ

  3.1. Αγοραστής – ένα φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω, ένα νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο που δημιουργεί προφίλ στον Ιστότοπο, υποβάλλει παραγγελία και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας.  

  3.2 Πωλητής – „Reflex Fashion” Ltd. – πόλη Πλόβντιβ, εφεξής  Reflex Fashion.

  3.3. Ιστότοπο - το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στη διεύθυνση web refex.gr/reflex-shop.gr και στους υποτομείς του.

  3.4. Χρήστης - οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών ή νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στον Ιστότοπο και το οποίο μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημιουργίας Προφίλ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για ορισμένες ρήτρες στην ενότητα Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου.  

  3.5. Προφίλ - ενότητα του Ιστότοπου, που σχηματίζεται από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης, που επιτρέπει στον Αγοραστή να στείλει μια Παραγγελία και που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Αγοραστή / Χρήστη και το ιστορικό ορισμένων ενεργειών του στον Ιστότοπο (Παραγγελίες, συναλλαγές κ.λπ.). Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος και διασφαλίζει όλες τις πληροφορίες που εισάγονται στο Προφίλ να είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες.

  3.6. Επιθυμητά προϊόντα - ενότητα στον Ιστότοπο που επιτρέπει στον Αγοραστή / Χρήστη να δημιουργήσει δικές του λίστες Αγαθών και Υπηρεσιών που επιθυμεί να παρακολουθεί σε σχέση με πιθανές αγορές, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που προσφέρει ο Πωλητής για παρακολούθηση Αγαθών και Υπηρεσιών, λαμβάνοντας Εμπορικά μηνύματα από την πλευρά του.

  3.7. Καλάθι - ενότητα στο Ιστότοπο που επιτρέπει στον Αγοραστή / Χρήστη να προσθέτει Αγαθά ή Υπηρεσίες που επιθυμεί να αγοράσει κατά τη στιγμή της προσθήκης τους ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

  3.8 Παραγγελία - ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια φόρμα επικοινωνίας μεταξύ της Reflex Fashion και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στην Reflex Fashion, μέσω της Ιστοσελίδας, την πρόθεσή του για αγορά Προϊόντων από τον Ιστότοπο.

  3.9. Προϊόν (-τα) / Υπηρεσία (-ες) - οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που βρίσκεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Παραγγελία, τα οποία παρέχονται από τον Πωλητή ως αποτέλεσμα υπογεγραμμένης Σύμβασης.  

  3.10. Σύμβαση - είναι η συναφθείσα σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για αγοραπωλησία Αγαθών μέσω της Ιστοσελίδας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις για χρήση του Ιστότοπου.  

  3.11. Περιεχόμενο

  • όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και χρήσης μιας συσκευής συνδεδεμένης στο Διαδίκτυο,

  • το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος εκ μέρους του Αγοραστή προς τον Πωλητή, το οποίο αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και / ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας,

  • οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο, εκ μέρους υπαλλήλου / συνεργάτη της Reflex Fashion στον Αγοραστή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα την απομακρυσμένη μετάδοσή τους,

  • οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Αγαθά και / ή τα εφαρμοστέα τιμολόγια από τον Πωλητή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

  οι πληροφορίες που αφορούν τους Αγοραστές και σχετίζονται με τα Αγαθά και / ή τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτα μέρη, με τα οποία ο Πωλητής έχει συνάψει με κάποια μορφή συμφωνίες συνεργασίας,

  δεδομένα  σχετικά με τον Πωλητή.

  3.12. Εμπορικά μηνύματα - κάθε είδος μηνύματος που αποστέλλεται μέσω καναλιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως e-mail, SMS, web push κ.λπ.), που περιέχει γενικές και θεματικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με παρόμοια ή κατάλληλα προϊόντα προς τα αγορασθέντα, πληροφορίες σχετικά με προσφορές ή προωθήσεις, πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που προστίθενται στην ενότητα Προφίλ, στην ενότητα Καλάθι, στην ενότητα ή στην ενότητα Επιθυμητά προϊόντα, καθώς και άλλα εμπορικά μηνύματα, όπως έρευνα αγορών και καταναλωτών.

  3.13. Συναλλαγή - η ενέργεια εκ μέρους της Reflex Fashion να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε από τον Αγοραστή ως αποτέλεσμα ακύρωσης, τερματισμού, άρνησης ή μη σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

  3.14. Προδιαγραφές - όλα τα χαρακτηριστικά και / ή περιγραφές των Αγαθών, όπως αναφέρεται στην περιγραφή τους.

  II

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  1.1. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Reflex Fashion είναι δεσμευτικοί για όλους τους Αγοραστές / Χρήστες του Ιστότοπου.

  1.2. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου σημαίνει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους και έχετε συμφωνήσει να τους τηρείτε άνευ όρων.

  1.3. Η Reflex Fashion διατηρεί το δικαίωμά της να ενημερώνει και να τροποποιεί τους Γενικούς όρους της Ιστοσελίδας περιοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους όρους ή τυχόν αλλαγές των νομικών απαιτήσεων. Οι Γενικοί όροι μπορούν να αντιτίθενται στους Χρήστες / Αγοραστές από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, θα δημοσιεύσουμε στον Ιστότοπο την τροποποιημένη έκδοση των γενικών όρων, εξαιτίας αυτού Σας παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά το περιεχόμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

  1.4. Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων χρήσης του Ιστότοπου αποδειχτεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο για αυτό, τότε αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή την μη εφαρμογή των άλλων διατάξεων.

  1.5. Είναι πιθανό ότι λόγω τεχνικού σφάλματος ή παράλειψης στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, να υπάρχουν ανακρίβειες, λόγω των οποίων η Reflex Fashion καθορίζει ότι οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και καθοδηγητικές, αντίστοιχα τα προϊόντα που παραδίδονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες.

  1.6. Λόγω του περιορισμένου χώρου και της συνεπούς δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές προϊόντων ενδέχεται μερικές φορές να είναι ελλιπείς.

  1.7. Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε προώθηση / έκπτωση, πωλούνται και παραδίδονται έως ότου εξαντληθούν οι ποσότητες, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον Ιστότοπο.

  1.8. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Reflex Fashion δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων που δεν διαχειρίζεται, καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

  2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  2.1. Ο Αγοραστής δηλώνει την επιθυμία του να παραγγείλει και να αγοράσει Αγαθά μέσω της Ιστοσελίδας πραγματοποιώντας μια Παραγγελία ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς και η οποία καταχωρείται από τον ίδιο ή από έναν υπάλληλο της Reflex Fashion για λογαριασμό του.

  2.2. Η Reflex Fashion στέλνει ειδοποίηση στον Αγοραστή για εγγραφή της Παραγγελίας στο σύστημα, που δεν έχει νόημα αποδοχής, επιβεβαίωσης ή δέσμευσης για την εκτέλεσή της. Αυτή η ειδοποίηση η Reflex Fashion κάνει ηλεκτρονικά (email) ή μέσω τηλεφώνου.

  2.3. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή όλα τα Προϊόντα της Παραγγελίας για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο λόγω εξάντλησης της διαθεσιμότητας τους στην αποθήκη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Reflex Fashion ειδοποιεί για αυτό τον Αγοραστή μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή είναι να επιστρέψει τυχόν την προ-ληφθείσα τιμή του Προϊόντος.

  2.4. Η εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρείται ότι συνήφθη τη στιγμή της παραλαβής από τον Αγοραστή στο e-mail του ή μέσω κλήσης από υπάλληλό μας ειδοποίησης ότι το Προϊόν της Παραγγελίας είναι έτοιμο για αποστολή.

  2.5. Η σύμβαση αγοραπωλησίας που συνάφθηκε μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή αποτελείται από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τυχόν πρόσθετες συμφωνίες μεταξύ τους.

  2.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λήξει μετά αποδοχή και πληρωμή των αγαθών από τον Αγοραστή.

  .

  3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

  3.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκοπό την καταχώριση Παραγγελίας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Χρήστη.

  3.2. Η Reflex Fashion διατηρεί το δικαίωμά της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Χρήστη / Αγοραστή ως υλοποίηση της παραγγελίας εάν κρίνει ότι αυτό θα ήταν εις βάρος της Reflex Fashion με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το Τμήμα „Εξυπηρέτησης Πελατών” στο +302111983933 για να ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Η Reflex Fashion δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ο Αγοραστής ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την εγκυρότητα της.

  3.3. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να γίνει μέσω απευθείας επαφής μαζί του ή με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

  3.4. Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλής κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο, η Reflex Fashion διατηρεί το δικαίωμά της να απαιτήσει από τους Πελάτες να εισάγουν χειροκίνητα τους  ισχύοντες κωδικούς τύπου captcha με σκοπό προστασία των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

  3.5. Η Reflex Fashion μπορεί να δημοσιεύσει διαφημιστικές ή προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και / ή τις Υπηρεσίες για τις προωθήσεις που προσφέρονται από αυτή  στον Ιστότοπο, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  3.6. Όλες οι τιμές των Προϊόντων στον Ιστότοπο είναι οριστικές, ανακοινώνονται σε ευρώ (EUR)

  3.7. Στην περίπτωση διαδικτυακών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με χρεώσεις, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή ή την τράπεζά του σε σχέση με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στις περιπτώσεις ανταλλαγής νομισμάτων που εφαρμόζει η τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του πελάτη στις περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από το BGN. Η πληρωμή μέσω κάρτας προ την Reflex Fashion γίνεται δεκτή ως διεθνής πληρωμή από τις τράπεζες της Βουλγαρίας και σύμφωνα με τους κανόνες τους για εργασία με κάρτες και πληρωμές με κάρτες σε αυτόν τον τύπο συναλλαγών, ορισμένες τράπεζες χρεώνουν επιπλέον χρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η Reflex Fashion στον Αγοραστή, ανεξάρτητα αν το κάνει σε σχέση με επιστροφή οποιασδήποτε πληρωμής στον τελευταίο είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το κόστος που σχετίζεται με τέτοιες πληρωμές βαρύνει αποκλειστικά τον Αγοραστή. 

  3.8. Όλες οι εικόνες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά να παρέχουν κάποια ιδέα για τον τύπο του προσφερόμενου Προϊόντος και όχι να την αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, ορισμένες από τις εικόνες των Προϊόντων στον Ιστότοπο (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων κ.λπ.) ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στην εμφάνιση του αντίστοιχου Προϊόντος. Ο Πωλητής δεν θα φέρει ευθύνη για τέτοιες αποκλίσεις.

  4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

              4.1. Ο Αγοραστής μπορεί να κάνει Παραγγελίες στον Ιστότοπο προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα για αγορές, ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στον Ιστότοπο για να ολοκληρώσει και να αποστείλει τη σχετική Παραγγελία.

              4.2. Οποιαδήποτε Προϊόντα που προστίθενται στο Καλάθι μπορούν να αγοραστούν, εάν είναι διαθέσιμα. Η προσθήκη Εμπορευμάτων στο Καλάθι χωρίς την ολοκλήρωση της Παραγγελίας δεν οδηγεί στην εγγραφή της παραγγελίας και στην αυτόματη αποθήκευση των Εμπορευμάτων.

              4.3. Επιβεβαιώνοντας την Παραγγελία, η Reflex Fashion επιβεβαιώνει την παράδοση μόνο ενός από τα αντίστοιχα Προϊόντα στην καταχωρισμένη παραγγελία. Τα υπόλοιπα κομμάτια του εν λόγω μοντέλου Προϊόντος θα επιβεβαιωθούν επιπλέον ή θα απορριφθούν ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.

              4.4. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση και είναι υπεύθυνος για όλα τα δεδομένα που παρέχονται στη Reflex Fashion σε σχέση με την Παραγγελία να είναι αληθή, πλήρη και ακριβή από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

              4.5. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Αγοραστής επιτρέπει στη Reflex Fashion να επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία που έγινε ή τη Σύμβαση που έχει συναφθεί.

              4.6. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει (ακυρώσει) την Παραγγελία που έκανε ο Αγοραστής, για το οποίο πρέπει να ειδοποιήσει τον τελευταίο. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου σε σχέση με αυτήν και συνεπώς κανένας από αυτούς δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον άλλο για την ακύρωσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

              • μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα του Αγοραστή της συναλλαγής για online πληρωμή.

              • πραγματοποίηση της συναλλαγής χρημάτων, η οποία να μην οδηγήσει στη εισαγωγή χρημάτων στον λογαριασμό του Πωλητή στις διαδικτυακές πληρωμές.

              • τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή στον Ιστότοπο είναι ελλιπή και / ή λανθασμένα.

              • Ο Πωλητής έχει κάνει τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες να παραδώσει το Προϊόν παραγγελίας από τον Αγοραστή.

   

  5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

              5.1. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει εισαγάγει ή έχει διατεθεί στη Reflex Fashion όταν τα χρησιμοποιεί στον Ιστότοπο, καθώς και για διόρθωση αυτών των Προσωπικών δεδομένων.

              5.2. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι Χρήστες που έχουν καταχωρίσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης συμφωνούν ρητά ότι τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από αυτούς (συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Reflex Fashion ηλεκτρονικά κατά παράδοση παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών και, εάν είναι απαραίτητο από βοήθεια από υπάλληλο της Reflex Fashion.

              5.3. Η Reflex Fashion ενημερώνει ρητά ότι τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη δεν παρέχονται σε τρίτους για διαφημιστικούς και / ή προωθητικούς σκοπούς.

              5.4. Ο Χρήστης λαμβάνει το επιθυμητό από αυτόνα όνομα χρήστη (σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται από έναν ήδη εγγεγραμμένο χρήστη) και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να προσέχει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που εύλογα επιβάλλονται με σκοπό προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και να μην αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του σε τρίτα μέρη και να ενημερώνει αμέσως την Reflex Fashion σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και σε περίπτωση πιθανότητας και υποψίας αυτού. Αυτός φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο μέσω χρησιμοποίησης  του κωδικού πρόσβασής του.

              5.5. Σε περίπτωση απώλειας (ξεχασμού) του κωδικού πρόσβασης και ρητού αιτήματος εκ μέρους του Χρήστη, η Reflex Fashion δεσμεύεται να στείλει νέο στη διεύθυνση e-mail από την εγγραφή.

              5.6. Η Reflex Fashion δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκλήθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτής της ενότητας.

              5.7. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από τον Χρήστη και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίησή του στη διαδικασία χρήσης του ιστότοπου αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την Reflex Fashion για τους σκοπούς της διατήρησης ορισμένων λειτουργιών των προσφερόμενων υπηρεσιών και για τους σκοπούς ενημέρωσης ή διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών.

              5.8. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των Προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την απόσυρσή της. Ο Χρήστης μπορεί να δηλώσει απόσυρση της συγκατάθεσής του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μέσω της φόρμας άρνησης, μέσω μηνύματος στο e-mail του εμπόρου ή με γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου.

              5.9. Μετά την εγγραφή στον ιστότοπο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Reflex Fashion, καθώς και πληροφοριών σχετικά με το ποια από τα Προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Reflex Fashion να διορθώσει ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

              5.10. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Reflex Fashion διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η Reflex Fashion έχει την υποχρέωση να διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση των προσωπικών δεδομένων όταν για αυτό είναι διαθέσιμοι οι όροι του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (εφεξής Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων).

  5.11. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Reflex Fashion περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 18 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

  5.12. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στη Reflex Fashion, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή χωρίς παρέμβαση από την Reflex Fashion και υπό τους όρους του άρθρου 20 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

  5.1. Ο Αγοραστής / Χρήστης συμφωνεί ότι παρέχοντας οποιοδήποτε από τα προσωπικά του ή άλλα δεδομένα στη Reflex Fashion, συμφωνεί ότι μπορεί αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) διατήρηση του account του Αγοραστή / Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων καταχώρισης παραγγελιών, αποστολή παραγγελθέντων προϊόντων, υλοποίηση των παραγγελθέντων υπηρεσιών, τιμολόγηση, επίλυση διαφορών με Χρήστες / Αγοραστές σχετικά με τις Παραγγελίες τους ή εξέταση των αιτημάτων τους, (2) αποστολή Εμπορικών μηνυμάτων ή περιοδικές ειδοποιήσεις μέσω e-mail, (3) διεξαγωγή έρευνας αγοράς, επίβλεψη και παρακολούθησης των πωλήσεων και συμπεριφοράς πελατών / καταναλωτών.

  5.2. Ο Χρήστης / Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει στην Reflex Fashion απεριόριστη πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες που στέλνει στον Πωλητή μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει Παραγγελία και έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας. Η Reflex Fashion έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να τροποποιεί, να μεταδίδει και να διανέμει αυτές τις πληροφορίες ή υλικά. Η Reflex Fashion δεν έχει υποχρέωση να διατηρεί τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως εμπιστευτικές, στο βαθμό που αυτό δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  5.3. Με την παροχή των δεδομένων του στη Reflex Fashion (συμπεριλαμβανομένου του e-mail), ο Χρήστης / Αγοραστής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για επικοινωνία με υπαλλήλους της Reflex Fashion ή τρίτα μέρη, συνεργάτες της Reflex Fashion, οι οποίοι είναι ταχυμεταφορείς, πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, δημόσιες, δημοτικές ή μη κυβερνητικές υπηρεσίες ή εταιρείες από τομέα των ασφαλιστικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν αυτό προβλέπεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

  5.4. Με την παροχή των δεδομένων του στη Reflex Fashion, ο Χρήστης / Αγοραστής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του αυτά να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων της Reflex Fashion, που έχει εγγραφεί στο ..................... ...................... για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό αριθ. ................ και δίνει τη ρητά και σαφή συγκατάθεσή του για την αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

  6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

  6.1. Τη στιγμή της δημιουργίας πρόφιλ στον Ιστότοπο, ο Χρήστης έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για λήψη Εμπορικών μηνυμάτων.

  6.2. Ο Αγοραστής / Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του που δόθηκε στον Πωλητή για λήψη Εμπορικών μνυμάτων, η οποία άρνηση μπορεί να εκφράσει ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται για αυτό στα ηλεκτρονικά μηνύματα.

  6.3. Η άρνηση λήψης Εμπορικών μηνυμάτων δεν σημαίνει αυτόματα άρνηση της συγκατάθεσης που δόθηκε για σύναψη αυτής της σύμβασης.

   

  7. ΠΛΗΡΩΜΗ

  7.1. Οι τιμές των Προϊόντων που ανακοινώνονται στον Ιστότοπο είναι οριστικές και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τα τέλη που προβλέπονται στην ισχύουσα βουλγαρική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  7.2. Η τιμή και ο τρόπος πληρωμής αναφέρονται σε κάθε Παραγγελία.

  7.3. Προς το παρόν, η πληρωμή είναι δυνατή μόνο με την επιλογή Αντικαταβολή.

  7.4. Με επιθυμία εκ μέρους του Αγοραστή για έκδοση τιμολογίου για τα αγορασμένα προϊόντα, ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

  7.5. Ο Πωλητής, εάν το επιθυμεί ο Αγοραστής, θα εκδώσει τιμολόγιο για τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν και παραδόθηκαν βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αγοραστή.

  7.6. Προκειμένου να καταρτιστεί σωστά το τιμολόγιο για την αντίστοιχη Παραγγελία, ο Αγοραστής / Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα στο προφίλ του. Είναι υποχρεωμένος να επανεξετάσει τις πληροφορίες που καθορίζονται στη σχετική Παραγγελία για να εβαιωθεί ότι αυτές  είναι πλήρεις, σωστές και ακριβείς.

  7.7. Ο Αγοραστής θα έχει αρχείο των τιμολογίων που του εκδόθηκαν από την Reflex Fashion στον Προφίλ του και μπορεί να τα αποθηκεύσει ή να τα αρχειοθετήσει ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος χρήστης.

  8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  8.1. Ο Πωλητής πραγματοποιεί παράδοση των Προϊόντων που έχουν παραγγείλει και αγοράσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση ή το γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών που υποδεικνύονται από τον Αγοραστή. Η Reflex Fashion δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένη εισαγωγή ή υποβολή εκ μέρους του Χρήστη πληροφοριών σχετικά με διεύθυνση παράδοσης.

  8.2. Ο Πωλητής εξασφαλίζει την κατάλληλη συσκευασία των Προϊόντων και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων. Εάν κατά πάσα πιθανότητα η αποστολή δεν περιέχει το απαραίτητο έγγραφο για το παραγγελθέν προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον Ιστότοπο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να Σας το παρέχουμε το συντομότερο δυνατό.

  8.3. Οι όροι παράδοσης για τα προϊόντα που προσφέρει η Reflex Fashion βρίσκονται στη σελίδα πληροφοριών του ιστότοπου „Παράδοση παραγγελιών”.

  8.3. Η Reflex Fashion δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης σε περίπτωση που αυτό είναι με ευθύνη του ταχυμεταφορέα που κάνει την παράδοση, που εμποδίζεται ή καθυστερεί για λόγους που προκαλούνται από ανυπέρβλητα φυσικά φαινόμενα και / ή από περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο της Reflex Fashion.

  8.4. Η Reflex Fashion έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή όλα τα προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή όλα τα προϊόντα κατά τη κρίση της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λόγω εξάντλησης διαθεσιμότητας στην αποθήκη ή αλλαγής της τιμής. Η Reflex Fashion ειδοποιεί για αυτό τους Χρήστες μέσω email ή τηλεφωνικής κλήσης. Η αποκλειστική ευθύνη της Reflex Fashion είναι η επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών στον Χρήστη της προ-ληφθείσας τιμής του Προϊόντος / Προϊόντων, εάν υπάρχει.

  8.5. Η Reflex Fashion αναλαμβάνει ευθύνη για παράδοση μόνο ενός προϊόντος σε παραγγελία που δημιουργήθηκε. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊόντων του ίδιου τύπου θα επιβεβαιωθεί ή θα απορριφθεί ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.

  9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

  9.1. Ο Πωλητής προσφέρει όλα τα Αγαθά στον Ιστότοπο με εγγύηση συμμόρφωσης των αγαθών με τη Σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξαιρέσεις είναι ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που, λόγω της φύσης τους, δεν είναι εγγυημένα.

  9.2. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιαδήποτε ασυμφωνία των αγαθών με το συμφωνηθέν / παραγγελθέν, όταν μετά την παράδοση, εντοπίζονται αποκλίσεις με τη σύμβαση πώλησης.

  9.3. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση για τα αγαθά, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Καταναλωτής δεν δικαιούται καταγγελία όταν η ασυμφωνία οφείλεται στη φυσική φθορά του προϊόντος.

  9.4. Όταν η ικανοποίηση της αξίωσης γίνεται αντικαθιστώντας το προϊόν με άλλο, σύμφωνα με το συμφωνημένο, η Reflex Fashion θα διατηρήσει τους αρχικούς όρους εγγύησης του καταναλωτή.

  9.5. Κατά υποβολή αξίωσης για προϊόν, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει για αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, για μείωση από την τιμή ή επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε.

  9.6. Η αξίωση υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 09:00 έως τις 18:00 στον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύεται από την Reflex Fashion ή γραπτώς μέσω μιας φόρμας καταγγελίας που βρίσκεται στον ιστότοπο, καθώς και μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της εταιρείας.

  9.7. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο χρήστης δηλώνει:

    • το αντικείμενο της καταγγελίας,

  • τον αριθμό παραγγελίας / συμβολαίου,

  • την ημερομηνία της παραγγελίας,

  • Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email επικοινωνίας,

  • Τρέχων τραπεζικός λογαριασμός

  • όνομα και κωδικός του στοιχείου αξίωσης,

  • Αριθμός φορτωτικής για τα επιστρεφόμενα προϊόντα στην Reflex Fashion,

  • προτιμώμενος τρόπος ικανοποίησης της αξίωσης, αντιστοίχως το ποσό του απαιτούμενου ποσού,

  • απόδειξη / έγγραφο πληρωμής / που αποδείξει την πληρωμή

  9.8. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο καταναλωτής υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάψει και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση, συγκεκριμένα:

  1. ταμειακή απόδειξη ή τιμολόγιο ή έγγραφο αντικατάστασης που εκδίδεται από τον ταχυμεταφορέα που αποδεικνύει την πληρωμή,

  2. πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των αγαθών ή της υπηρεσίας με τα συμφωνηθέντα,

  3. άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την αξίωση με λόγους και ποσό.

  9.9. Η αξίωση καταναλωτικού προϊόντος μπορεί να υποβληθεί το αργότερο δύο μήνες από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης με το συμφωνηθέν.

  9.10. Η περίοδος παύει να ισχύει κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για επίλυση της διαφοράς.

  9.11. Η Reflex Fashion διατηρεί μητρώο καταγγελιών. Ένα μήνυμα αποστέλλεται στον Χρήστη που περιέχει την ημερομηνία και τον αριθμό της αξίωσης από το μητρώο στον αριθμό e-mail ή τηλεφώνου που υποδεικνύεται από αυτόν.

  9.12. Όταν η Reflex Fashion ικανοποιήσει την αξίωση, εκδίδει μια πράξη για αυτό, η οποία συντάσσεται σε δύο πανομοιότυπα αντίγραφα. Με επιτίμια  εκ μέρους του χρήστη παρέχεται αντίγραφο στο email που έχει καθορίσει.

  9.13 Σε περίπτωση καταγγελίας που υποβάλλεται και καταχωρείται από την Reflex Fashion, ξεκινά μια περίοδος 30 ημερών για την εκτέλεσή της. Μετά ικανοποίηση αίτησης σχετικά με αξίωση που αφορά επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αυτό θα επιστραφεί στον Αγοραστή σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καθορίσει ο ίδιος.

  9.14. Τα δικαιώματα σε αυτό το κεφάλαιο δεν ισχύουν για Χρήστες / Αγοραστές που είναι έμποροι ή νομικά πρόσωπα.

  10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ

  10.1. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί από τη σύμβαση χωρίς να δηλώσει κάποιο λόγο, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Χρήστη ή από τρίτο, διαφορετικό από τον ταχυμεταφορέα / προμηθευτή

  10.2. Όλοι οι Αγοραστές έχουν το δικαίωμα άρνησης της συναπτόμενης σύμβασης εξ αποστάσεως και επιστροφής προϊόντος σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρει η Reflex Fashion, υπό την προϋπόθεση ότι όταν παραγγέλθηκαν περισσότερα από ένα κομμάτι μιας συγκεκριμένης μάρκας και μοντέλου προϊόντων, η συσκευασία ενός μόνο προϊόντος έχει αποσφραγισθεί και τα υπόλοιπα επιστραφούν στον Πωλητή σφραγισμένες.

  10.3. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του βάσει αυτής της ρήτρας, ο Χρήστης πρέπει να γνωστοποιήσει αναμφίβολα την Reflex Fashion για την απόφασή του να αρνηθεί από τη σύμβαση, εξατομικεύοντας τα αγαθά που επιθυμεί να επιστρέψει, παρέχοντας όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά: περιεχόμενο και αξία της παραγγελίας, δεδομένα του ατόμου που έκανε την παραγγελία, δεδομένα του ατόμου που αποδέχθηκε την παράδοση, ημερομηνία παράδοσης, τρέχων τραπεζικός λογαριασμός, κάτοχος του λογαριασμού.

  10.4. Η Reflex Fashion δημοσιεύει στον ιστότοπό της μια τυπική φόρμα για άσκηση του δικαιώματος άρνησης από τη σύμβαση, η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, όπου μπορεί να αντιγραφεί.

  10.5. Για άσκηση του δικαιώματος άρνησης, η Reflex Fashion παρέχει στον χρήστη δυνατότητα επιλογής να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας την τυπική φόρμα άρνησης ή άλλη σαφή δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Reflex Fashion στέλνει αμέσως στο χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησής του.

  10.6. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα με δικά του έξοδα υποχρεωτικά μαζί με την ταμειακή απόδειξη και το τιμολόγιο ή το σχετικό έγγραφο αντικατάστασης που έχει εκδοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών, εάν υπάρχει, παραδίδοντάς τα στη Reflex Fashion ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία, στην οποία ο Χρήστης άσκησε το δικαίωμά του άρνησης από τη σύμβαση.

  10.7. Ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει την καταβληθείσα τιμή της Σύμβασης που συνάφθηκε σε απόσταση, από την οποία ο Αγοραστής παραιτήθηκε εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη απόδειξη από τον Αγοραστή ότι ο τελευταίος έχει επιστρέψει τα αντίστοιχα Προϊόντα. Το ποσό επιστρέφεται ως εξής χωρίς αυτό να οδηγήσει σε κάποιο επιπλέον κόστος για τον Αγοραστή, εκτός εάν η τράπεζα που τον εξυπηρετεί απαιτεί τυχόν χρεώσεις:

  10.8. Η Reflex Fashion έχει το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων έως παραλαβή των αγαθών πίσω ή μέχρι να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα έχουν επιστραφεί, ανάλογα με το ποιο από τα δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα.

  10.9. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν εκπληρώσει καμία από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα προηγούμενα κείμενα αυτού του κεφαλαίου, χωρίς να ενημερώσει την Reflex Fashion σχετικά με την καθυστέρηση και χωρίς να παράσχει βάσιμο λόγο, θεωρείται ότι αυτός έχει αποχωρήσει την δήλωσή του για άσκηση άρνησης από τη σύμβαση.

  11. ΑΓΑΘΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΆΡΝΗΣΗΣ

  11.1. Ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί από τη συναφθείσα Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  κατά παράδοση αγαθών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον Πωλητή και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της άσκησης του δικαιώματος άρνησης,

  • κατά παράδοση των Προϊόντων που είναι κατασκευασμένα με παραγγελία του Αγοραστή ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις,

  κατά παράδοση Προϊόντων, τα οποία λόγω της φύσης τους ενδέχεται να επιδεινώσουν την ποιότητά τους ή να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής,

  • κατά παράδοση σφραγισμένων Προϊόντων που αποσφραγίζονται μετά την παράδοση τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή ή την προστασία της υγείας,

  • κατά παράδοση προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα προϊόντα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

  • σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

  12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  12.1. Η ιδιοκτησία των Αγαθών μεταβιβάζεται από τον Πωλητή με τη παράδοσή τους στον Αγοραστή, αφού η πληρωμή έχει γίνει από αυτόν. Η παράδοση των Εμπορευμάτων πιστοποιείται με την υπογραφή του Αγοραστή στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα.

  13. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

  13.1. Το περιεχόμενο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο „Ορισμοί”, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λογότυπων, οποιωνδήποτε γραφικών ή επιγραφών, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή / και περιεχομένου πολυμέσων στον Ιστότοπο, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Reflex Fashion.

  13.2. Η Reflex Fashion έχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον Ιστότοπο, είτε είναι δική του είτε αποκτάτει μέσω συμβατικών αδειών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

  13.3. Τίποτα στη σύμβαση εξ αποστάσεως που έχει συναφθεί μεταξύ της Reflex Fashion και του Αγοραστή δεν θα θεωρείται όπως άδεια εκ μέρους της Reflex Fashion ο τελευταίος να αντιγράφει, να διανέμει, να δημοσιεύει, να παρέχει σε τρίτους, αλλάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του περιεχομένου των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, του περιεχομένου πολυμέσων του Ιστότοπου ή των περιγραφών των Προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης μέσω της εισαγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός του Ιστότοπου, της αφαίρεσης των σημείων που υποδεικνύουν την ιδιοκτησία της Reflex Fashion στο Περιεχόμενο. Ο Χρήστης / Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα και να μεταφέρει, να πωλεί, να διανέμει υλικά που δημιουργήθηκαν με αναπαραγωγή (αντιγραφή), τροποποίηση ή δημοσίευση του Περιεχομένου, εκτός από τη ρητή συγκατάθεση της Reflex Fashion.

  13.4. Ο Χρήστης / Αγοραστής μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει και / ή να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν αντιβαίνει στο προβλεπόμενο στο αυτό το κεφάλαιο αυτού του εγγράφου.

  13.5. Ο Χρήστης / Αγοραστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς μόνο και αποκλειστικά εάν έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της Reflex Fashion για αυτό και μόνο για το μέρος του Περιεχομένου, για τον τρόπο και τον βαθμό της χρήσης της, καθώς και εντός των προθεσμιών για τις οποίες αυτή η συγκατάθεση δίνεται ρητά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παραβίαση αυτής της συμφωνίας μεταξύ της Reflex Fashion και του Χρήστη / Αγοραστή και για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Reflex Fashion, η οποία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ευθύνη του Χρήστη / Αγοραστή για αυτό.

  13.6. Η απλή αποστολή στον Χρήστη / Αγοραστή ή αναφορά στο Περιεχόμενο ή σε μέρη αυτού εκ μέρους  της Reflex Fashion δεν θα θεωρείται ως συγκατάθεση εκ μέρους της Reflex Fashion να επιτρέψει στον Χρήστη / Αγοραστή να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή τμήματα αυτού για δικούς του σκοπούς, διαφορετικούς από  τις προσωπικές ανάγκες του, ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Reflex Fashion.

  13.7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που επιτρέπονται ρητά σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Reflex Fashion.

  14. ΕΥΘΥΝΗ

  14.1. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που υπέστη ο Αγοραστής, που οφείλονται σε περιστάσεις ανωτέρας βίας ή σε αυτές που είναι πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή.

  14.2. Η Reflex Fashion προσπαθεί να διατηρεί ενημερωμένες πληροφορίες από πηγές που θεωρεί αξιόπιστες, αλλά δεν εγγυάται ότι είναι ακριβείς, καθώς και ότι η σελίδα είναι χωρίς σφάλματα και ότι η πρόσβαση σε αυτήν είναι χωρίς διακοπή.

  14.3. Η Reflex Fashion δεν επιβεβαιώνει και δεν φέρνει υπεύθυνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστότοπους στους οποίους υπάρχουν υπερσύνδεσμοι, καθώς και για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλα που προσφέρονται στους ίδιους ιστότοπους.

    14.4. Η Reflex Fashion δεν εξετάζει το περιεχόμενο υλικών που παρέχονται και / ή αποστέλλονται από χρήστες του ιστότοπου refex.gr και δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιο περιεχόμενο. Η Reflex Fashion μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά κρίση της να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που αποστέλλεται από χρήστες.

  14.5. Η Reflex Fashion δεν ευθύνεται για την ποιότητα και την κατάσταση των συνδέσεων στο Διαδίκτυο, καθώς και για τη λειτουργία των συσκευών που τις παρέχουν, από τον υπολογιστή Σας έως το διακομιστή στον οποίο βρίσκεται ο ιστότοπος.

  14.6. Η Reflex Fashion δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες - άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, αποφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την πρόσβασή Σας στη χρήση της ιστοσελίδας.

  15. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

   

  15.1. Κανένα συμβαλλόμενο δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εάν τέτοια μη εκτέλεση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

  15.2. Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, αυτό δεν σταματήσει, κάθε συμβαλλόμενο έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο συμβαλλόμενο ότι καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να οφείλει στο άλλο αποζημίωση για τυχόν ζημιές υπέστη.

   

   

  16. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

  16.1. Κανένα συμβαλλόμενο δεν θα είναι υπεύθυνο για τη μη εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εάν τέτοια μη εκτέλεση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, πέρα ​​από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

  16.2. Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του αντίστοιχου γεγονότος, αυτό δεν σταματήσει, κάθε συμβαλλόμενο έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο συμβαλλόμενο ότι καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να οφείλει στο άλλο αποζημίωση για τυχόν ζημιές που έχει υπέστη.

  17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  17.1. Οι διατάξεις της ισχύουσας βουλγαρικής νομοθεσίας θα ισχύουν για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Όρους.

  17.2. Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους, οι οποίες τα συμβαλλόμενα δεν έχουν επιλύσει μέσω διαπραγματεύσεων και αμοιβαίας συμφωνίας, παραπέμπονται προς επίλυση  ενώπιον των αρμόδιων βουλγαρικών δικαστηρίων.

   


  ΈΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΆΡΝΗΣΗΣ

   

  Προς  REFLEX FASHION LTD, Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης: 205509423, π. Πλόβντιβ, οδός  „Νικόλα Μπελοβέζντοβ αριθ. 47

  Με το παρόν ανακοινώνω ότι αρνούμαι από τη σύμβαση που συνάψαμε για αγορά των ακόλουθων αγαθών:

  …………………

  /περιγραφή του προϊόντος/

  Αριθμός παραγγελίας ...........

  Το προϊόν παραγγέλθηκε στις …………

  Το προϊόν παραλήφθηκε στις ……………

  /αναφέρετε την ημερομηνία παραλαβής από τον χρήστη/

   

  Όνομα: ....................                                                              τηλέφωνο .............

  /Όνομα του χρήστη/

   

  Διεύθυνση: π./χ. ........................................

  /Διεύθυνση του χρήστη/

   

  …………                                                                                            …............

  /Ημερομηνία/                                                                                     /Υπογραφή του χρήστη/

   

   

   

  Παράρτημα αριθ. 6 στο άρθρο 47, παρ. 1, σ. 8 και άρθρο 52, παρ. 2 και 4 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών